Monografie Giarmata Vii Uberland / Pozitia fizico-geografica

Poziţia fizico-geografică
Localitatea Giarmata Vii este aşezată în Câmpia Timişului, mai exact, face parte din subdiviziunea acesteia numită Câmpia Timişoarei,având coordonatele 45º48' latitudine nordică şi 21º18' longitudine estică. Are ca vecini în nord comuna Giarmata, în nord-est Aeroportul Internaţional Timişoara, în est cartierul Timişoara-Aeroport, în sud se învecinează cu comuna Ghiroda, în sud-vest cu oraşul Timişoara, iar în vest cu Pădurea Verde şi cu comuna Dumbrăviţa. Situarea sa în nord-estul Timişoarei, la numai 5 km de aceasta, a favorizat dezvoltarea rapidă a aşezării. Localitatea Giarmata Vii este legată de municipiul Timişoara prin drumul comunal asfaltat care traversează Pădurea Verde.detalii...


Structura geologică
Aflată în zona de subsidenţă a râului Bega, structura stratificată a subsolului se caracterizează prin alternarea depozitelor sedimentare de argile, nisipuri, pietrişuri şi marne, având în general o înclinare spre sud, adică spre Timiş. La suprafaţă se observă existenţa unor straturi sedimentare de origine fluvio-lacustră, care se prezintă sub forma unei succesiuni de nisipuri, pietrişuri şi argile. Nisipurile feruginoase prezente aici atestă existenţa în această regiune a unui lac până la începutul cuaternarului3. Existenţa acestui lac în timpul sarmaţianului este dovedită de straturile de marne şi marne nisipoase cu resturi de lamelibranhiate evidenţiate de cercetările întreprinse în această zonă.detalii...


Relieful
Situată la limita dintre Câmpia Vingăi şi Câmpia Timişului, localitatea Giarmata Vii se află la o altitudine de 80-85 metri, în cea mai coborâtă treaptă de relief a Banatului. Privind Câmpia Banatului, seara spre apus, de pe înălţimile din apropierea Giarmatei, nimic nu întrerupe linia perfect netedă a orizontului, pe un şes neted ca oglinda unei ape. Câmpia prezintă un relief aproape plan, cu foarte mici denivelări, sub formă de microdepresiuni largi. În unele locuri, câmpia este brăzdată de câteva văi mici şi înguste, cu mici porţiuni plane între ele.detalii...


Clima
Clima se încadrează în parametrii specifici zonei Timişoarei şi întregului Banat. Are, în general, un caracter temperat „cu veri călduroase, ierni moderat de friguroase, primăveri destul de timpurii şi toamne uneori foarte lungi“. În general, clima primeşte influenţe oceanice din nord-vest şi mediteraneene din sud. Temperatura medie anuală este de +10,9ºC. Media temperaturilor din lunile de vară este de +20,6ºC, iar în lunile de iarnă 0,2ºC. Cea mai ridicată temperatură înregistrată a fost de +40ºC, în data de 16 august 1952, iar cea mai scăzută temperatură a fost de -35,3ºC, în data de 12 ianuarie 1963.detalii...


Apele
Deşi teritoriul localităţii Giarmata Vii nu este udat de nici o apă mai importantă, totuşi poate fi încadrat în bazinul hidrografic al râului Bega. Pe teritoriul localităţii trece pârâul Behela, un afluent al râului Bega. Microvăile pe care le formează acest pârâu au apa freatică, în general, la adâncimi mici. Se observă, totuşi, o diferenţă mare a nivelului apelor freatice pe cele două terase ale teritoriului. Astfel, pe terasa 1 nivelul este între 2 şi 5,5 m, iar pe terasa 2, între 10 şi 15 m. În zonele în care drenajul este defectuos se observă fenomenul de băltire. Pentru stoparea acestui fenomen s-a realizat un sistem de canale care împânzeşte întreaga câmpie, comunicând cu pârâul Behela. Apele freatice ating cotele maxime spre sfârşitul iernii, imediat după topirea zăpezii sau primăvara, când cad cantităţi importante de precipitaţii, mai ales în lunile martie şi aprilie. De asemenea, vara, datorită secetei, se înregistrează cele mai scăzute valori, în lunile septembrie şi octombrie; acest fenomen persistă uneori chiar şi o perioadă mai mare de timp. Majoritatea apelor freatice sunt potabile, dar prezintă un nivel destul de ridicat de duritate. Ape minerale sau ape termale nu întâlnim în această zonă. În vechile cariere de pământ se formează bălţi care, în anii cu precipitaţii abundente, persistă pe întreaga perioadă anuală.detalii...


Vegetaţia
Specifică acestei zone este vegetaţia ierboasă mezoxerofilă. Vegetaţia de tip silvostepă o întâlnim mai ales în pâlcul de pădure numit Pădurea Verde şi în împrejurimile acesteia. Aici predomină stejarul brumăriu şi pufos (xerotermofil), dar întâlnim şi ulm (Ulmus foliacea), jugastru (Acer campestre), cer (Quercus cerris), gârniţă (Quercus frainetto), frasin (Fraximus excelsior).detalii...


Fauna
Este reprezentată, în primul rând, de rozătoare: popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), căţelul pământului (Spalax leucodon), iepurele de câmp (Iepus europaeus). Pe câmp se întâlnesc numeroase şopârle (Lacerta viridis), prepeliţe (Caturnix sp.).detalii...


Solurile
Solul s-a format „sub acţiunea interdependentă a mai multor factori naturali: relief, rocă, climă, apă, vegetaţie, faună şi timp, iar evoluţia lui în cadrul peisajului a fost condiţionată în foarte multe cazuri de activitatea omului“.detalii...


inapoi | top

Apr 2018 Mai 2018 Jun 2018
D L Ma Mi J V S
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.